• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

 

Công văn 6009/ATTP-PCTTR năm 2018 xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Tải về Công văn 6009/ATTP-PCTTR
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6009/ATTP-PCTTR
V/v trả lời kiến nghị của Công ty Rentokil Initial (Việt Nam) - Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Rentokil Initial (Việt Nam) - Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Y tế nhận được Công văn số 11060/VPCP-ĐMĐN ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty Rentokil Initial (Việt Nam) - Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2018/NĐ-CP), thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm trả lời như sau:

Điểm e khoản 4 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi: “Sử dụng hóa chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”.

Quy định nêu trên nhằm kiểm soát nguy cơ của các mối nguy đối với an toàn thực phẩm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 50 Luật an toàn thực phẩm, nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật an toàn thực phẩm.

Việc xác định chủ thể vi phạm, hành vi vi phạm do đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra và người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính xác định khi tiến hành hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm tra. Cụ thể về các câu hỏi của Công ty Rentokil Initial (Việt Nam) - Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Hóa chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại là hóa chất có chứa hoạt chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại (gồm cả hóa chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại đã được gia công chế biến thành chế phẩm diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại).

2. Khu vực được hiểu là không gian được giới hạn bởi trần, sàn và vách là đúng. Tuy nhiên, tùy theo từng loại hình sản xuất thực phẩm khoảng không gian được giới hạn bởi trần, sàn và vách phải đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất tương ứng.

3. Kho chứa thực phẩm gồm cả kho thành phẩm thuộc khu vực được quy định không sử dụng hóa chất như nêu trên.

4. Không có quy định của pháp luật về các trường hợp được phép sử dụng hóa chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất thực phẩm. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ sở có bằng chứng chứng minh đang ngừng, tạm ngừng hoạt động sản xuất thực phẩm; khi tiến hành sản xuất trở lại phải bảo đảm không còn các mối nguy đối với an toàn thực phẩm và các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

5. Khu vực bếp thuộc khu vực không sử dụng hóa chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại.

6. Trong điều kiện khu vực sản xuất, kho chứa nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng mặc dù đã được che đậy để tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất thì trong khu vực này không thuộc trường hợp được sử dụng hóa chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm.

7. Hình thức xông hơi, khử trùng cho gạo, bột mì không thuộc phạm vi quy định của điểm e khoản 4 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, tuy nhiên khi áp dụng biện pháp này, cơ sở phải bảo đảm không gây ô nhiễm cho sản phẩm, không gây độc hại cho người tiêu dùng.

8. Các khu vực sản xuất, chế biến thực phẩm trong nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trường học thuộc phạm vi quy định của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP .

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của Công ty Rentokil Initial (Việt Nam) - Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP .

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- CT. Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử - Văn phòng Chính phủ (để công khai);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) (để tổng hợp);
- Lưu: VT, PCTTR.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hữu Tuấn

 

Điều 50. Hoạt động phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm
...
2. Việc đánh giá nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm:
...
b) Xác định nguy cơ của các mối nguy đối với an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của các mối nguy đối với sức khoẻ cộng đồng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm
...
4. Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
...
4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
...
e) Sử dụng hoá chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
...
4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
...
e) Sử dụng hoá chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
...
4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
...
e) Sử dụng hoá chất diệt chuột, diệt côn trùng và động vật gây hại trong khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6009/ATTP-PCTTR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục an toàn thực phẩm   Người ký: Đỗ Hữu Tuấn
Ngày ban hành: 11/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6009/ATTP-PCTTR

327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
403658