• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 60177/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 60177/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60177/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 764/PC-TCT ngày 16/8/2017 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của Độc giả Vũ Phi Long; địa chỉ Email: long.vuphi@gmail.com; Cổng Thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến, nội dung hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

“9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ quy định trên:

1. Trường hợp Công ty của độc giả sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, nguyên vật liệu mua vào trong nước hoặc nhập khẩu, Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

2. Việc hạch toán tồn kho nguyên vật liệu, đề nghị đơn vị của độc giả liên hệ với Vụ chế độ kế toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty của độc giả Vũ Phi Long liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời độc giả Vũ Phi Long./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (để báo cáo);
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60177/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 05/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 60177/CT-TTHT

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364273