• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6019/TCHQ-TXNK năm 2013 hỗ trợ thông tin về giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6019/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6019/TCHQ-TXNK
V/v hỗ trợ thông tin về giá

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2881/HQHN-TXNK ngày 24/9/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc xin hỗ trợ thông tin về giá đối với mặt hàng "các tuyết không đầu đông lạnh, xuất xứ Canada". Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ các nguồn thông tin thu thập được tại thời điểm xác định trị giá theo quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm tra, xác định trị giá theo đúng nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 21/5/2010.

2. Về mức giá kiểm tra đối với mặt hàng "cá tuyết không đầu đông lạnh, xuất xứ Canada" tại Danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục ban hành kèm theo Công văn số 3286/TCHQ-XNK ngày 14/6/2013, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu xem xét để điều chỉnh trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6019/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6019/TCHQ-TXNK

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209986