• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Quản lý trang thiết bị y tế

 

Công văn 6039/BYT-KH-TC năm 2020 về triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 6039/BYT-KH-TC
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6039/BYT-KH-TC
V/v triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT .

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ Ngành (Danh sách kèm theo);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 10/7/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, trong đó tại Điều 5 đã quy định việc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế. Để triển khai thực hiện việc công khai, Bộ Y tế đề nghị các Bộ Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là UBND tỉnh):

1. Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Điều 65 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

2. Tổ chức thực hiện:

- Giao đầu mối lập, gửi danh sách các đơn vị, cơ sở y tế do các Bộ Ngành, UBND tỉnh quản lý về Bộ Y tế trước ngày 13/11/2020 bằng văn bản và file excel (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ email: tiennp.vpb8@.moh.gov.vn để được cấp tài khoản, mật khẩu đăng tải thông tin.

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế đăng tải trên Cổng công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y tế tại địa chỉ https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn. dữ liệu cần đăng tải từ thời điểm Thông tư 14/2020/TT-BYT có hiệu lực (Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được cung cấp trên Cổng công khai).

Lưu ý đối với các Bộ Ngành, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo khoản 4 Điều 65 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, đề nghị liên hệ với Bộ Y tế để tiến hành kết nối liên thông dữ liệu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị liên hệ với các đơn vị đầu mối của Bộ Y tế để được hướng dẫn (Văn phòng Bộ Y tế, số điện thoại: 024.62732134, email: tiennp.vpb8@moh.gov.vn; Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, số điện thoại: 024.62732324, email: dmec@moh.gov.vn hoặc Vụ Kế hoạch-Tài chính, số điện thoại: 024.62732112, email: dauthau.khtc@moh.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng BYT;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, TTrB, VPB;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC

Bộ Ngành/UBND tỉnh

DANH SÁCH ĐƠN VỊ

STT

Tên đơn vị

Mã số sử dụng ngân sách*

Cán bộ đầu mối (SĐT, email)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ đầu mối lập biểu (SĐT, email)

 

* Đối với đơn vị chưa có mã số sử dụng ngân sách, đề nghị liên lạc với Văn phòng Bộ để được hướng dẫn

 

Danh sách các Bộ Ngành gửi văn bản

1. Bộ Quốc phòng

2. Bộ Công an

3. Bộ Công Thương

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Bộ Giao thông vận tải

6. Bộ Xây dựng

7. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

8. Bộ Tài nguyên và môi trường

9. Bộ Lao động thương binh và xã hội

10. Bộ Công Thương

11. Bộ Thông tin truyền thông

12. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

13. Tổng công ty hóa chất Việt Nam

14. Tập đoàn dệt may Việt Nam

15. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

16. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

17.Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Điều 5. Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế

1. Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày, thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này đối với trang thiết bị y tế chuyên dùng và theo mẫu tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này đối với trang thiết bị y tế khác về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính).

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu từ các cơ sở y tế, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) có trách nhiệm đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử.

3. Khi nhà thầu có vi phạm trong quá trình đấu thầu cung cấp trang thiết bị y tế, cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật. Kết quả xử lý vi phạm phải được gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả vi phạm theo mẫu quy định tại Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư này để tổng hợp và công bố, làm cơ sở cho các đơn vị xem xét đánh giá, lựa chọn nhà thầu trong các lần tiếp theo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế

1. Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày, thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này đối với trang thiết bị y tế chuyên dùng và theo mẫu tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này đối với trang thiết bị y tế khác về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính).

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu từ các cơ sở y tế, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) có trách nhiệm đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử.

3. Khi nhà thầu có vi phạm trong quá trình đấu thầu cung cấp trang thiết bị y tế, cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật. Kết quả xử lý vi phạm phải được gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả vi phạm theo mẫu quy định tại Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư này để tổng hợp và công bố, làm cơ sở cho các đơn vị xem xét đánh giá, lựa chọn nhà thầu trong các lần tiếp theo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 65. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến kinh doanh, sử dụng trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thông tin, truyền thông về trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh.

4. Đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi Bộ Y tế thông tin về:

a) Giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh;

b) Danh sách các trang thiết bị y tế đã bị thu hồi số lưu hành trên địa bàn tỉnh.

5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 65. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
...

4. Đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi Bộ Y tế thông tin về:

a) Giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh;

b) Danh sách các trang thiết bị y tế đã bị thu hồi số lưu hành trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6039/BYT-KH-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 05/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6039/BYT-KH-TC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458765