• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 6076/UBND-CNN năm 2014 thực hiện Quy chế Công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6076/UBND-CNN
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6076/UBND-CNN
Về việc thực hiện Quy chế Công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Nội vụ;
- Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp;
- Các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc thành phố.

Thực hiện Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Quy chế công bố thông tin doanh nghiệp), Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các Tổng công ty, Công ty - TNHH một thành viên (công ty mẹ - công ty con), công ty TNHH một thành viên độc lập do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập (gọi tắt là doanh nghiệp) có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế công bố thông tin doanh nghiệp như sau:

a) Chịu trách nhiệm công bố đầy đủ, chính xác, trung thực và kịp thời các thông tin

- Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;

- Chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp;

- Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện;

- Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

- Tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế khác (nếu có).

b) Phương tiện và hình thức công bố thông tin

- Hình thức công bố thông tin gồm: văn bản và dữ liệu điện tử;

- Phương tiện công bố thông tin;

+ Đối với doanh nghiệp chưa có trang Thông tin điện tử

Trong vòng năm ngày làm việc sau khi các nội dung thông tin được báo cáo và phê duyệt, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo công bố thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Đối với doanh nghiệp khác

Trong vòng năm ngày làm việc sau khi các nội dung thông tin được báo cáo và phê duyệt, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình và gửi báo cáo công bố thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Sở Thông tin và Truyền thông - Cơ quan Thường trực Mạng Thông Tin tích hợp trên Internet của Thành phố Hồ Ch Minh (HCM CityWeb) chịu trách nhiệm:

a) Lập chuyên mục công bố thông tin hoạt động doanh nghiệp nhà nước trên trang thông tin điện tử của Thành phố. Thiết lập hệ thống tự động nhận thông tin từ doanh nghiệp.

b) Sau khi nhận được báo cáo công bố thông tin của các doanh nghiệp, trong vòng năm ngày làm việc có trách nhiệm công khai thông tin của doanh nghiệp trên cổng trang thông tin điện tử của Thành phố.

c) Đề xuất các hình thức công bố thông tin của các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, chịu trách nhiệm kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý những trường hợp vượt thẩm quyền đối với các doanh nghiệp không bảo đảm việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo Quy chế công bố thông tin doanh nghiệp. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, Sở, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Quy chế công bố thông tin doanh nghiệp của Chính phủ và các nội dung chỉ đạo trên, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT-TH Thành phố;
- Báo Sài Gòn GP, HCM CityWeb;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH, Phòng CNN (2);
- Lưu: VT, (CNN/KH).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Hà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6076/UBND-CNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 19/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6076/UBND-CNN

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259520