• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Xử lý kỷ luật công chức

 

Công văn 6087/TCHQ-TTr năm 2018 hướng dẫn triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6087/TCHQ-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6087/TCHQ-TTr
V/v hướng dẫn triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Ngày 26/9/2018 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Đây là Quy chế mới, lần đầu được xây dựng và áp dụng trong toàn ngành Hải quan, do vậy Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung để tổ chức triển khai, thực hiện thống nhất như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt Quy chế này và tổ chức thực hiện trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

2. Nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm: Hành vi vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán hoặc được ghi nhận tại biên bản cuộc họp của đơn vị. Người vi phạm phải được xử lý tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 80 Luật Cán bộ, công chức năm 2008Điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ. Đối với các văn bản quy định của ngành thì áp dụng thực hiện như sau:

2.1 Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm và hành vi vi phạm đó đã bị phát hiện trước thời điểm Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan có hiệu lực thi hành (ngày 26/9/2018) nhưng quy trình, thủ tục xử lý, kỷ luật thực hiện trước ngày 26/9/2018 thì áp dụng Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 của Tổng cục Hải quan để xử lý, kỷ luật.

2.2 Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm và hành vi vi phạm đó đã bị phát hiện trước ngày 26/9/2018 nhưng quy trình, thủ tục xử lý, kỷ luật thực hiện sau ngày 26/9/2018 thì áp dụng theo hướng có lợi cho người vi phạm để xử lý, kỷ luật.

2.3 Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm trước ngày 26/9/2018 nhưng hành vi vi phạm đó được phát hiện sau ngày 26/9/2018 thì áp dụng theo hướng có lợi cho người vi phạm để xử lý, kỷ luật.

* Đối với những nội dung hướng dẫn tại mục 2.2 và 2.3 nêu trên, việc xem xét xử lý người có hành vi vi phạm thì căn cứ vào nội dung của Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 hoặc Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/20158 của Tổng cục Hải quan.

2.4 Trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm sau ngày 26/9/2018 thì áp dụng Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan để xử lý, kỷ luật.

3. Dự kiến trong năm 2018, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức tập huấn cho tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc những văn bản sau:

- Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019;

- Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan;

- Quyết định số 4129/QĐ-TCHQ ngày 11/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiên cứu kỹ các văn bản trên, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, có ý kiến tham luận để buổi tập huấn đạt hiệu quả; thời gian cụ thể, thành phần tham gia và địa điểm tập huấn Tổng cục Hải quan sẽ thông báo sau.

Trên đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để triển khai thực hiện Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan theo quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/20108 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về thời điểm áp dụng văn bản để xử lý người có hành vi vi phạm.

Đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ vào các nội dung hướng dẫn nêu trên để tổ chức, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (thay b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTr (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.

Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

2. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 04 tháng.

3. Trường hợp cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật; trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người ra quyết định phải gửi quyết định và hồ sơ vụ việc cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Thời hiệu xử lý kỷ luật

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 15 Nghị định này phải ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. Thông báo phải nêu rõ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật và thời hạn xử lý kỷ luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6087/TCHQ-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 17/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6087/TCHQ-TTr

412

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
397502