• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 6103/TCĐBVN-VT năm 2014 thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 6103/TCĐBVN-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6103/TCĐBVN-VT
V/v thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Vận tải Campuchia

Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tại Hà Nội ngày 01 tháng 6 năm 1998, Nghị định thư ký tại Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2005.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia trong tổng số 500 xe (chi tiết có danh sách kèm theo).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Campuchia tạo điều kiện cho các đơn vị được hoạt động vận tải theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị triển khai hoạt động vận tải giữa Việt Nam và Campuchia theo đúng các quy định hiện hành

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để biết và p/hợp);
- Sở GTVT liên quan;
- Hải quan cửa khẩu liên quan (để biết và p/hợp);
- Các đơn vị vận tải (để thực hiện);
- Lưu: VP, VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

 

LIST REPLACED OF CROSS BORDER MOTOR VEHICLES OF VIETNAM

Document No 6103/TT-CĐBVN-VT, date 18 November 2014

No.

Replaced vehicle

Stopped vehicles

Company

Registration number

Company

Registration number

1

Tan Van Thuan 2 Company

84B-002.40

Tan Van Thuan 2 Company

84C-022.16

2

Thong Nhat Cooperation

51B-143.74

Thong Nhat Cooperation

51B-120.38

3

Thong Nhat Cooperation

51B-098.96

Thong Nhat Cooperation

51B-135.36

4

Kumho Samco Buslines Co.Ltd

51B-138.56

Kumho Samco Buslines Co.Ltd

52LD-5328

5

Kumho Samco Buslines Co.Ltd

51B-140.14

Kumho Samco Buslines Co.Ltd

52LD-5332

6

Hiep Phat Cooperation

51B-142.08

Hiep Phat Cooperation

51B-033.89

7

Gia Lai Transport - Service Jst.Co

81B-008.27

Gia Lai Transport - Service Jst.Co

81B-007.21

8

Cat Lai Port Jst.Co

51C-490.69; 51R-051.08

Cat Lai Port Jst.Co

51C-299.68; 51R-049.82

9

Cat Lai Port Jst.Co

51C-490.84; 51R-051.81

Cat Lai Port Jst.Co

51C-240.81; 51R-051.08

10

Cat Lai Port Jst.Co

51C-490.89; 51R-051.25

Cat Lai Port Jst.Co

51C-279.16; 51R-051.58

11

Cat Lai Port Jst.Co

51C-491.04; 51R-049.32

Cat Lai Port Jst.Co

51C-241.96; 51R-051.12

12

Cat Lai Port Jst.Co

51C-488.94; 51R-051.12

Cat Lai Port Jst.Co

51C-279.62; 51R-051.81

13

Quang Chau Company

51C-193.83; 51R-061.74

Quang Chau Company

57L-0785; 51R-6665

14

Quang Chau Company

57L-1761; 51R-5598

Quang Chau Company

51C-093.76; 51R-6666

15

Quang Chau Company

51C-112.66; 51R-003.68

Quang Chau Company

51E-019.45; 51R-6414

16

Fiditour Jst.Co

51B-076.81

Fiditour Jst.Co

51B-075.52

17

Fiditour Jst.Co

51B-076.73

Fiditour Jst.Co

51B-073.96

18

Fiditour Jst.Co

51B-147.66

Fiditour Jst.Co

51B-073.67

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6103/TCĐBVN-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Quyền
Ngày ban hành: 18/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6103/TCĐBVN-VT

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258299