• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 61337/CT-TTHT năm 2018 về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 61337/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61337/CT-TTHT
V/v miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hattori và Cộng sự
(Đ/c:
Số 32, ph Phó Đức Chính (s 30C ngõ Trúc Lạc), phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội)
MST: 0106560121

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2018-03-N3 ngày 01/3/2018 của Công ty TNHH Hattori và Cộng sự hỏi về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+ Tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 quy định các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết trong đó có nội dung quy định về người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản:

“Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không có chức năng quyết định chiến lược và phát sinh giao dịch tạo giá trị gia tăng thấp, bao gồm các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất hoặc phân phối không chịu rủi ro hàng tồn kho, rủi ro thị trường và không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác tài sản vô hình thì không gánh chịu lo phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ các rủi ro này;”

+ Tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 quy định người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

“...c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưi 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

- Phân phi: Từ 5% trở lên;

- Sản xuất: Từ 10% trở lên;

- Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.”

- Căn cứ Công văn số 3260/TCT-TTr ngày 23/8/2018 của Tổng cục Thuế về việc điều kiện miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Căn c các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hattori và Cộng sự hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa các bệnh về mắt sử dụng k thut cao với dự án Bệnh viện mt quốc tế Nht Bn, không phi là hot động kinh doanh với chức năng đơn gin; hoạt động kinh doanh của Công ty không thuộc 01 trong 03 lĩnh vực (hoặc phân phi hoc sn xuất hoc gia công) để áp dụng các điều kin được min lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c khon 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định vquản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết. Vì vậy, Công ty không thuộc trường hợp được min lp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hattori và Cộng sự được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1; Pháp ch
ế;
- Phòng Thanh tra GCN;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61337/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 61337/CT-TTHT

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399956