• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 615/VP-NC năm 2015 đinh chính Quyết định 11/2015/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Công văn 615/VP-NC
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH CÀ MAU
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/VP-NC
V/v đính chính văn bản

Cà Mau, ngày 26 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Ngày 25 tháng 4 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Do sơ suất, các Mẫu kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND không đúng. Vì vậy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau gửi lại các Mẫu để các đơn vị thực hiện (kèm theo 04 Mẫu).

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xin đính chính các Mẫu kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND để các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- NC (A);
- Lưu: VT, Mi27.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Luận

 

MẪU SỐ: 01

Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

TÊN CƠ QUAN LẬP SỔ

 

 

 

SỔ THEO DÕI VĂN BẢN ĐẾN
(TỰ KIỂM TRA, KIỂM TRA)

 

 

 

 

NĂM...

 

 

MẪU SỐ: 01

Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

STT

Tên loại văn bản*

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung

Ngày, tháng, năm nhận văn bản

Ngày, tháng, năm phân công

Người thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra

Ghi chú**

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

...,ngày.... tháng....năm....

Lãnh đạo cơ quan tự kiểm tra (kiểm tra)
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập sổ
(ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị

** Ghi rõ họ, tên người phân công

 

MẪU SỐ: 02

Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

DANH MỤC VĂN BẢN TỰ KIỂM TRA( KIỂM TRA)*...

STT

Tên loại văn bản**

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành trích yếu nội dung

Kết quả tự kiểm tra (kiểm tra)***

Người thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan tự kiểm tra (kiểm tra)
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập danh mục
(ký, ghi rõ họ tên)

 

* Ghi rõ 6 tháng hoặc năm

** Ghi Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị

*** Ghi văn bản phù hợp hoặc không phù hợp

 

MẪU SỐ: 03

Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

PHIẾU TỰ KIỂM TRA (KIỂM TRA) VĂN BẢN QPPL CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT

Người kiểm tra văn bản:

Cơ quan/đơn vị công tác:

Văn bản được kiểm tra*:

STT**

Dấu hiệu trái pháp luật

Cơ sở pháp lý

Ý kiến của người kiểm tra văn bản

Về dấu hiệu trái pháp luật

Đề xuất xử lý

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Người kiểm tra***

* Ghi rõ tên, số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu văn bản

* Ghi lần lượt các dấu hiệu trái pháp luật

*** Người kiểm tra ký, ghi rõ họ, tên

 

MẪU SỐ: 04

Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

TÊN CƠ QUAN LẬP HỒ SƠ

 

 

 

SỔ THEO DÕI XỬ LÝ VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT
( TỰ KIỂM TRA, KIỂM TRA)

 

 

 

 

NĂM...

 

 

MẪU SỐ: 04

Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

 

Đề xuất xử lý

Kết quả xử lý

 

STT

Văn bản có dấu hiệu trái pháp luật*

Văn bản đề xuất**

Nội dung đề xuất

Người ký

Cơ quan/người có trách nhiệm xử lý

Văn bản xử lý***

Nội dung xử lý

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên cơ quan ban hành, trích yếu văn bản

** Ghi rõ tên, số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản đề xuất

*** Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, người ký văn bản xử lý

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 615/VP-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Nguyễn Thanh Luận
Ngày ban hành: 26/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 615/VP-NC

485

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287228