• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6150/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6150/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6150/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc thực hiện TT 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2033/HQĐna-TXNK ngày 10/10/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc nêu tại công văn số 2033/HQĐna-TXNK nêu trên đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ hướng dẫn trên và các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6150/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 21/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6150/TCHQ-TXNK

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210536