• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế

 

Công văn 6151/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế suất mặt hàng dăm gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6151/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6151/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất mặt hàng dăm gỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 970/HQTTH-NV ngày 4/9/2019 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính Phủ;

Trên cơ sở ý kiến của Vụ Hp tác quốc tế (Bộ Tài chính) tại công văn số 1308/HTQT-ĐP ngày 12/9/2019;

Trường hp mặt hàng có mã số và mô tả hàng hóa nhưng không có thuế suất (cột thuế sut bỏ trống) tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP ban hành kèm theo Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP thì áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 0% theo đúng cam kết tại Hiệp định. Theo đó, mặt hàng dăm gỗ có mã số 4401.21.00, 4401.22.00 được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu CPTPP là 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị Định số 57/2019/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hi quan tỉnh, thành phố;
- Vụ Hợp tác quốc tế (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 4. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP
...

2. Các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6151/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6151/TCHQ-TXNK

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426194