• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Báo chí

 

Công văn 6258/BTP-VP năm 2013 thực hiện Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Tư pháp

Tải về Công văn 6258/BTP-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6258/BTP-VP
V/v triển khai thực hiện Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Thực hiện Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi tắt là Thông cáo báo chí), ngày 07/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2013). Thông tư đã quy định cụ thể trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc phối hợp, cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho việc xây dựng Thông cáo báo chí.

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc việc ra Thông cáo báo chí theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quan tâm phối hợp, thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư đến các đơn vị trực thuộc có liên quan để tổ chức thực hiện, đặc biệt là những quy định về phối hợp cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí theo quy định tại Điều 2 Thông tư.

2. Xác định đơn vị đầu mối phụ trách thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí để thuận tiện cho việc thực hiện và phối hợp trong quá trình xây dựng Thông cáo báo chí.

Thông tin về đơn vị đầu mối và cá nhân phụ trách thực hiện, bao gồm: Tên đơn vị, cá nhân; địa chỉ trụ sở, email, số điện thoại cố định và di động, số fax, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 20/9/2013.

3. Để kịp thời phục vụ cho việc xây dựng và ban hành Thông cáo báo chí tháng 9/2013, đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do mình chủ trì soạn thảo đã và sẽ được ban hành trong tháng 9/2013 (nếu có) theo quy định tại Điều 2 Thông tư, gửi đến Bộ Tư pháp bằng hình thức công văn và thư điện tử trước ngày 05/10/2013.

4. Đề nghị Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Điện tử Chính phủ xây dựng chuyên mục "THÔNG CÁO BÁO CHÍ" tại vị trí phù hợp, thuận lợi để các tổ chức và cá nhân tiếp cận, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nêu trên kịp thời đăng tải Thông cáo báo chí theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư.

Trong quá trình triển khai các nội dung nêu trên, đề nghị Quý cơ quan liên lạc qua đơn vị đầu mối của Bộ Tư pháp là: Văn phòng Bộ Tư pháp, địa chỉ 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - số điện thoại: 04.62739326, số fax: 04.62739357; email: ltqhcc@moj.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, LTQHCC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

Điều 12. Họp báo, thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật
...

2. Hằng tháng, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Nội dung của thông cáo báo chí nêu rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6258/BTP-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6258/BTP-VP

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206858