• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 63/TCHQ-QLRR năm 2015 trả lời vướng mắc trong triển khai áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 63/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 63/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc trong triển khai áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Phúc đáp công văn số 3091/HQBD-QLRR ngày 08/12/2014 về việc vướng mắc trong triển khai áp dụng quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro) có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam (MST: 3700255814) có số lượng tờ khai phân luồng đỏ tăng cao do Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi khai tăng định mức nguyên phụ liệu nhằm trốn thuế, gian lận thuế. Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 thay thế Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 quy định các hành vi vi phạm và mức xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật, không quy định về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Trên cơ sở Điều 4 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định việc đánh giá mức độ tuân thủ của người nộp thuế, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 279/QĐ-BTC ngày 14/05/2014 và Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 159/QĐ-TCHQ ngày 07/08/2014 quy định cụ thể trong 02 năm trở về trước tính từ thời điểm đánh giá, doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế thì sẽ bị đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ. Doanh nghiệp không tuân thủ sẽ bị phân luồng đỏ đối với các tờ khai XNK theo đúng quy định. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp và linh hoạt hơn trong việc đánh giá, hiện nay Tổng cục hải quan đang xem xét trình Bộ Tài Chính sửa đổi điều kiện này.

2. Đối với trường hợp của Công ty TNHH CHEN FOUNDER ENTERPRISE Việt Nam (MST: 3700550188) bị phân luồng đỏ từ ngày 24/11/2014-03/12/2014 vì có 1 tờ khai ngày 03/12/2014 còn nợ thuế quá hạn là đúng với quy định. Nếu doanh nghiệp hoàn tất việc thanh toán tiền thuế phải nộp thì phân luồng tờ khai của doanh nghiệp sẽ thay đổi.

3. Đối với việc cập nhật thông tin đánh giá điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đề nghị Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn các đơn vị ghi nhận ngày kết thúc là ngày 31/12/2015 đối với các trường hợp doanh nghiệp không thể xác định được ngày kết thúc, Cục Hải quan Bình Dương có trách nhiệm theo dõi và cập nhật kịp thời thời hạn kết thúc để đảm bảo đúng với thực tế (bao gồm cả việc cập nhật vào hệ thống).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - P.TCT (để b/c)
- Đ/c Quách Đăng Hòa - Trưởng Ban (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang

 

Điều 4. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

1. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế của cơ quan thuế

a) Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Ban hành quy định quản lý rủi ro về thuế để nâng cao hiệu quả quản lý thuế và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp Luật về thuế;

- Ban hành bộ tiêu chí đánh giá rủi ro theo các chức năng đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong từng thời kỳ.

b) Cơ quan thuế các cấp:

- Sử dụng thông tin về người nộp thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý rủi ro về thuế;

- Quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu về người nộp thuế để đánh giá rủi ro trong quản lý thuế; đánh giá mức độ tuân thủ pháp Luật của người nộp thuế để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế và xác định, lựa chọn đối tượng kiểm tra, thanh tra thuế theo quy định của pháp Luật.

2. Áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan hải quan trong quản lý thuế.

a) Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Ban hành quy định quản lý rủi ro về lĩnh vực hải quan;

- Ban hành bộ tiêu chí đánh giá rủi ro đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ. Quy định đánh giá tuân thủ pháp Luật của người nộp thuế;

b) Tổng cục Hải quan xây dựng, quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin, dữ liệu tập trung liên quan đến người nộp thuế để đánh giá rủi ro phục vụ:

- Kiểm tra Điều kiện đăng ký hồ sơ khai thuế;

- Xác định hình thức kiểm tra hồ sơ khai thuế;

- Xác định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Xác định, lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan, kiểm tra, thanh tra thuế theo quy định của pháp Luật;

- Đánh giá việc tuân thủ pháp Luật của người nộp thuế.

c) Cơ quan hải quan các cấp tổ chức áp dụng thống nhất các quy định về quản lý rủi ro, tiêu chí đánh giá rủi ro và quy định đánh giá tuân thủ pháp Luật của người nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Bùi Thái Quang
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 63/TCHQ-QLRR

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262648