• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


 

Công văn 6390/UBND-CNXD năm 2015 về tăng cường kiểm soát dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị 30/CT-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Công văn 6390/UBND-CNXD
Bản Tiếng Việt

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6390/UBND-CNXD
V/v tăng cường kiểm soát dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 30/CT-TTg

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở: Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao phải phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các tiêu chí về quy mô công suất, tiêu hao năng lượng, công nghệ và thiết bị sản xuất công nghiệp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

2. Sở Công Thương làm đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phối hợp với các Bộ quản lý ngành thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới theo quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Xây dựng rà soát Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: C.PCVP(NL), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Như Sô

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6390/UBND-CNXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Phạm Như Sô
Ngày ban hành: 15/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6390/UBND-CNXD

2.376

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298077