• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 642/TCT-KK năm 2018 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 642/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 69/CT-TTr đề ngày 10/1/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vướng mắc trong kê khai khu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty CP Thế giới Di động Đồng Tháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn tại:

- Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cp tỉnh khác nơi người nộp thuếtrụ sở chính thì đơn vị trc thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

- Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT;

- Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh rà soát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành pháp luật thuế tại Chi nhánh Công ty CP Thế giới Di động Đồng Tháp (sau đây gọi là Chi nhánh Đồng Tháp). Nếu Chi nhánh Đồng Tháp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đã đăng ký kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Đng Tháp thì Chi nhánh Đồng Tháp thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại tỉnh Đồng Tháp theo đúng quy định.

Trường hợp Chi nhánh Đồng Tháp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa từ khách hàng có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào nhưng do Công ty CP Thế giới Di động (trụ sở chính ở TP Hồ Chí Minh) trực tiếp thanh toán tin cho người bán, việc thanh toán này được quy định cụ thể trong hp đng dưới hình thức văn bản và hàng hóa mua vào đáp ứng Điều kiện và nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Chi nhánh Công ty CP Thế giới Di động Đồng Tháp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (để phối hợp t/h);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 642/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 26/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 642/TCT-KK

409

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377523