• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Công văn 6441/VPCP-CN năm 2018 về lựa chọn tư vấn giao dịch để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6441/VPCP-CN
V/v lựa chọn tư vấn giao dịch để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4930/BGTVT-ĐTCT ngày 11 tháng 5 năm 2018), ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 7328/BTC-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4124/BKHĐT-QLĐT ngày 18 tháng 6 năm 2018), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 2209/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 06 tháng 6 năm 2018), Xây dựng (văn bản 1503/BXD-HĐXD ngày 21 tháng 6 năm 2018) về việc lựa chọn tư vấn giao dịch để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, quyết định theo thẩm quyền việc lựa chọn tư vấn giao dịch quốc tế để triển khai Dự án, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHQT, KGVX, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6441/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6441/VPCP-CN

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386935