• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Nâng cao năng lực cạnh tranh


 

Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 65/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/VPCP-KSTT
V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 01 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, gii pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, để kịp thời triển khai có hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đề ra tại Nghị quyết và Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019, 2020), xây dựng Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quốc gia trong năm 2021 (có thể lồng ghép với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021). Trong đó, xác định rõ, đy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì, ban hành trước ngày 20 tháng 01 năm 2021, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để theo dõi.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN
, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KSTT (03). NTTL

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 05/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 65/VPCP-KSTT

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461568