• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cải cách hành chính


 

Công văn 6503/BNV-CCHC năm 2019 về triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Công văn 6503/BNV-CCHC
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6503/BNV-CCHC
V/v triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tổng kết theo phân công tại Kế hoạch và thực hiện việc báo cáo theo đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ (gửi kèm theo). Khi xây dựng báo cáo, đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:

1. Nội dung tổng kết, đánh giá phải cụ thể, có đầy đủ các số liệu, phản ánh toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được trong từng giai đoạn thực hiện Chương trình tổng thể.

2. Việc đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 phải rõ ràng, cụ thể, có khả năng lượng hóa cao, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu, thực tiễn phát triển của bộ, ngành, địa phương và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021 - 2030.

3. Báo cáo tổng kết của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi về Bộ Nội vụ trên trục liên thông văn bản quốc gia (kèm theo văn bản định dạng word) trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Lưu: Văn thư, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Thừa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6503/BNV-CCHC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành: 24/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6503/BNV-CCHC

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436379