• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 6531/VPCP-KGVX năm 2013 Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6531/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6531/VPCP-KGVX
V/v Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 862/TTr-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục hoàn thiện Đề án một số nội dung theo hướng sau:

1. Nghiên cứu, bổ sung chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới nêu tại Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 về Hội nhập quốc tế của Bộ Chính trị và Công văn số 920/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị.

2. Phân tích cụ thể hơn về bối cảnh trong nước và quốc tế, đặc biệt về bối cảnh phát triển giáo dục và đào tạo quốc tế.

3. Chỉ rõ cơ sở của việc đề ra các mục tiêu của Đề án, gắn với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Việt Nam, xu hướng phát triển giáo dục và dạy nghề của các nước trong khu vực và trên thế giới; đồng thời bảo đảm tính khả thi của các mục tiêu.

4. Các hoạt động của Đề án và các nhiệm vụ, giải pháp cần gắn với các mục tiêu của Đề án.

5. Về kinh phí thực hiện Đề án: Lưu ý phần kinh phí do ngân sách nhà nước bố trí cần được cân đối hàng năm theo tình hình thực tế ngân sách nhà nước; tăng cường huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: LĐTBXH, NG, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, QHQT, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6531/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6531/VPCP-KGVX

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203939