• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Công văn 6561/BNN-VPĐP năm 2017 về tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 6561/BNN-VPĐP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6561/BNN-VPĐP
V/v tập trung triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chđạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ cả năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương, ngày 01/8/2017) về đy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 (theo Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ kiện toàn hệ thống Văn phòng nông thôn mới cấp huyện và bố trí cán bộ xã chuyên trách xây dựng nông thôn mới theo quy định (tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Điều phi nông thôn mới các cấp). Phấn đấu đến hết năm 2017, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn hệ thống Văn phòng nông thôn mới cấp huyện và bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi Chương trình ở cấp xã.

2. Đề nghị 03 tỉnh (Lai Châu, Thái Bình và Hưng Yên) khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Stay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020).

3. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp dưới đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân các nguồn vốn Ngân sách được giao năm 2017, cụ thể:

a) Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ngân sách được giao (bao gồm: Nguồn vn sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương năm 2016 chuyn sang năm 2017 để tiếp tục thực hiện; vốn ngân sách Trung ương năm 2017, nguồn kinh phí thưng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015);

Riêng đối với 02 tỉnh (An Giang, Phú Thọ) khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt phương án phân bổ các nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2017 trước 15/8/2017, đồng thời có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo quy định.

b) Chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh và các Sở, ngành liên quan xây dựng phương án phân bngân sách Trung ương giao bổ sung năm 2017 (tại Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán bổ sung ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 31/8/2017.

4. Xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm nợ xây dựng bản đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao (tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020). Đến nay, còn một số tỉnh có tng mức nợ lớn, nhưng tiến độ xử lý nợ còn chậm, khó đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định, như: Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam...

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, khẩn trương triển khai và phổ biến văn bản này đến các cấp (tỉnh, huyện, xã). Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, địa chỉ: Nhà B9, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và thư điện tử: khth.ntm@gmal.com), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, Nội vụ (để phối hợp);
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6561/BNN-VPĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 08/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6561/BNN-VPĐP

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365168