• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 6572/VPCP-KTN năm 2013 triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 49A đoạn Km65+00 đến Km78+00, tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6572/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6572/VPCP-KTN
V/v triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 49A đoạn Km65+00 đến Km78+00, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7066/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 7 năm 2013) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (công văn số 2081/UBND-XDGT ngày 06 tháng 5 năm 2013) về việc triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 49A đoạn Km65+00 đến Km78+00, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp trong phương án huy động vốn để triển khai những dự án đang triển khai cần hoàn thành sớm và đưa vào sử dụng, trình Chính phủ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6572/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6572/VPCP-KTN

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204137