• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam


 

Công văn 6600/VPCP-QHQT năm 2016 về thành lập Cơ quan thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại UAE do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6600/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6600/VPCP-QHQT
V/v thành lập Cơ quan thường trú ca Đài Truyền hình Việt Nam tại UAE

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Viêt Nam.

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam tại các văn bản số: 05/TTr-THVN ngày 09 tháng 6 năm 2016 và 64/BC-THVN ngày 28 tháng 7 năm 2016 về việc thành lập Cơ quan thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Cơ quan thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại A-bu Đa-bi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo Đài Truyền hình Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các Phó TTg;
-
Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại;
-
Các Bộ: TTTT, NV, NG KHĐT, TC, QP, CA;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3). NL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6600/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 10/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6600/VPCP-QHQT

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
319370