• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6642/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế về rút gọn tên đơn vị mua hàng của các chi nhánh trực thuộc do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 6642/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6642/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội
Địa chỉ: 130 đường Lê Duẩn, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Mã số thuế : 0100106264

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 208/VTHN-TCKT ngày 19/01/2015 của Công ty TNHH một thành viên vận tải đường sắt Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với việc rút gọn tên đơn vị mua hàng của các chi nhánh trực thuộc Công ty, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế.

+ Tại Điều 2 Chương I quy định đối tượng áp dụng:

“ Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hóa... ”

+ Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Mục 1 Chương II quy định hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc.

“b) Đối với đơn vị trực thuộc

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập.

Cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị trực thuộc đặt trụ sở căn cứ hồ sơ đăng ký thuế của đơn vị trực thuộc và thông báo mã số thuế (13 số) của cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản đê thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định ”.

- Căn cứ khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014) quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua ”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp ”.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty thành lập các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các đơn vị trực thuộc phải thực hiện đăng ký thuế đế được cấp mã số thuế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Mục 1 Chương II Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính.

Khi Công ty ủy quyền cho các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc ký hợp đồng kinh tế thì trên hóa đơn mua hàng ghi tên và mã số thuế của Chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Trường hợp tên đơn vị trên giấy phép đăng ký kinh doanh quá dài thì đơn vị được phép viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng nhưng phải đảm bảo đầy đủ và xác định được chính xác tên doanh nghiệp, phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp, theo khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3
- Phòng Pháp chế
- Lưu: VT, KK-KTT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6642/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 11/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6642/CT-HTr

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287544