• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6676/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục hải quan hàng hóa tạm xuất - tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6676/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6676/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan hàng hóa tạm xuất - tái nhập

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 597/HQĐT-NV ngày 23/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Sau khi thực hiện xử lý vi phạm về thời hạn xà lan tự hành tạm xuất quá hạn chưa tái nhập đã đăng ký với cơ quan Hải quan theo quy định, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc gia hạn thời hạn tạm xuất - tái nhập theo quy định tại khoản 3, Điều 52 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về vướng mắc thực hiện khoản 4, Điều 52 Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định thủ tục hàng hóa tạm xuất sau đó chuyển quyền sở hữu (mua, bán, biếu, tặng) cho đối tác nước ngoài, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị được chuyển quyền sở hữu gửi Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm xuất.

b) Sau khi được Lãnh đạo Chi cục Hải quan phê duyệt, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình xuất khẩu kinh doanh; chính sách thuế, chính sách quản lý xuất khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển quyền sở hữu (trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý tại thời điểm tạm xuất).

Lưu ý trường hợp xà lan tự hành tạm xuất - tái nhập nếu chuyển quyền sở hữu cho đối tác nước ngoài theo quy định nêu trên, nếu được xác định là tàu biển thì phải tuân thủ quy định Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

3. Căn cứ để xác nhận xà lan đã xuất khẩu trên tờ khai hải quan là hợp đồng mua bán xà lan, Biên bản bàn giao nhận xà lan và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển (đối với trường hợp xà lan xác định là tàu biển theo quy định tại Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ).

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (thay b/c);
- Vụ PC - BTC (để biết);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 52. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm.
...

3. Thời hạn tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu. Hết thời hạn tạm nhập, tạm xuất người khai hải quan phải thực hiện ngay việc tái xuất, tái nhập và thanh khoản hồ sơ với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất;

Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm thì trước khi hết hạn tạm nhập, tạm xuất người khai hải quan có văn bản đề nghị, nếu được Chi cục trưởng Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất đồng ý thì được gia hạn thời gian tạm nhập, tạm xuất theo thỏa thuận với bên đối tác; Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 52. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm.
...

4. Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập, tạm xuất có văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu (mua, bán, biếu, tặng) máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm thì phải làm thủ tục hải quan như hàng hóa tạm nhập, tạm xuất chuyển tiêu thụ nội địa, cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị được chuyển quyền sở hữu gửi Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

b) Sau khi được Lãnh đạo Chi cục phê duyệt, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩu kinh doanh; chính sách thuế, chính sách quản lý nhập khẩu, xuất khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển quyền sở hữu (trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý tại thời điểm tạm nhập, tạm xuất).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6676/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6676/TCHQ-GSQL

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234656