• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 67413/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với đối với tiền chậm nộp thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 67413/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67413/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 940/PC-TCT ngày 14/10/2016 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Nguyen Phuong ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 106 Luật số 71/2014/QH13:

1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử của cơ quan quản thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đi với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại khoản này từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.”

- Căn cứ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế:

+ Tại Khoản 3 Điều 3 quy định xác định tiền chậm nộp tiền thuế:

“3. Sửa đổi, b sung Khoản 2 Điều 34 như sau:

2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

a) Đi với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

b) Đi với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật quản thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế s 71/2014/QH13, từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

e) Trường hp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hin qua thanh tra, kiểm tra hoc người np thuế t phát hin thì áp dng tiền chm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoc mức phù hp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ mày phải np theo quy định của pháp lut đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên s tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người np thuế np vào ngân sách nhà nước.”

+ Tại Điều 6 Hiệu lực thi hành

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 ... có hiệu lực thi hành.

Căn cứ quy định nêu trên và do nội dung hỏi của độc giả không cung cấp thời gian cơ quan thuế qua kiểm tra, thanh tra phát hiện ra số tiền thuế nộp thiếu của người nộp thuế, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trong những năm từ 2011 đến 2015 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTC nêu trên.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67413/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 67413/CT-TTHT

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329875