• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử


Công văn 675/TCT-DNL năm 2018 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 675/TCT-DNL
V/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Honda Việt Nam.
(Địa chỉ: Phường Phúc Thăng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1293/2017/HVN/D ngày 12/12/2017 của Công ty Honda Việt Nam (HVN) về việc thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong hoạt động bán hàng.

Về vn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên đường.

Đề nghị Công ty Honda Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

Tổng cục Thuế ghi nhận các kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam để nghiên cứu, bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Honda Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương;
- Vụ/Cục: CSX, PC - BTC;
- Vụ/Cục: CS, PC, TVQT - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;

- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 675/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 27/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 675/TCT-DNL

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376752