• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 6781/BYT-CNTT năm 2016 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 6781/BYT-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6871/BYT-CNTT
V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ sở y tế đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS) đề nghị cập nhật, chuẩn hóa danh mục sử dụng tại đơn vị theo danh mục dùng chung của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3465/QĐ-BYT ngày 08/7/2016 và trích xuất đầu ra dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đầy đủ các chỉ tiêu của Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần mềm HIS nhưng không đáp ứng được yêu cu trên thì chđộng nâng cấp hoặc lựa chọn phần mềm HIS phù hợp.

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa triển khai phần mềm HIS thì đơn vị chủ động triển khai đầu tư xây dựng phần mềm hoặc có kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để đáp ứng yêu cầu quản lý khám chữa bệnh và liên thông, kết nối thanh toán bảo hiểm y tế.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị phù hợp đđảm bảo hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, độc quyền, lãng phí các nguồn lực và không làm ảnh hưởng đến công tác tin học hóa đang triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Bộ Y tế khuyến khích các cơ skhám bệnh, chữa bệnh chủ động lựa chọn các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, phù hợp với quy trình nghiệp vụ đặc thù của đơn vị mình. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phải tuân thủ quy định tại điều 6 Thông tư 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế về Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương và Bộ Y tế để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để b/c);
- UBND các tnh, TP trực thuộc TW (để p/h chđạo);
- Các Thứ trưng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

Điều 6. Điều kiện về ứng dụng công nghệ thông tin

1. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động y tế trên môi trường mạng có hiệu quả.

3. Áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế trong quá trình xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin y tế:

a) Tiêu chuẩn HL7 (bản tin HL7 phiên bản 2.x, bản tin HL7 phiên bản 3, kiến trúc tài liệu lâm sàng CDA);

b) Tiêu chuẩn hình ảnh số và truyền tải trong y tế: DICOM;

c) Tiêu chuẩn kết nối, liên thông và trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng và thiết bị y tế: ISO/IEEE 11073;

d) Tiêu chuẩn trao đổi và chia sẻ các chỉ số, siêu dữ liệu thống kê trong lĩnh vực y tế: SDMX-HD;

đ) Các tiêu chuẩn đã được ban hành theo Thông tư số 22/2013/BTTTT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Có Quy chế quản lý và vận hành ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan.

5. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin y tế liên quan đến người bệnh phải bảo đảm quyền được tôn trọng bí mật riêng tư của người bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

6. Được phép sử dụng chữ ký số, chứng thư số theo quy định tại Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP, Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP.

7. Việc lập, lưu trữ và khai thác hồ sơ bệnh án điện tử phải tuân thủ quy định tại Điều 59 của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

8. Trường hợp thuê dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin bên ngoài phải có hợp đồng với các điều khoản quy định về cam kết về sở hữu hợp pháp thông tin, trách nhiệm của mỗi bên khi có sự cố xảy ra.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6781/BYT-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Lê Quang Cường
Ngày ban hành: 13/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6781/BYT-CNTT

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326958