• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

 

Công văn 679/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định mã số mặt hàng của Công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 679/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã số mặt hàng của Công ty

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm.
(Đ/c: Số 389 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/2018 ngày 04/12/2018 của Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm (Công ty) kiến nghị về thủ tục xác định trước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

1. Về việc xác định trước mã số:

- Qua xem xét hồ sơ đề nghị xác định trước mã số qua các lần gửi của Công ty, cho thấy thông tin tại đơn đề nghị xác định trước, tài liệu kỹ thuật đối với hàng hóa đề nghị xác định trước không thống nhất với hình ảnh và thông tin tại catalogue kèm theo, do vậy Tổng cục Hải quan đã có các công văn trả đơn đề nghị xác định trước (công văn 5784/TCHQ-TXNK ngày 04/10/2018 và 6790/TCHQ-TXNK ngày 20/11/2018), cụ thể:

+ Tại đơn đề nghị xác định trước mã số 01B/2018/XĐTMS ngày 21/9/2018 và tài liệu thì mặt hàng được xác định là Máy làm lạnh nước dùng điện hay thiết bị cấp nước lạnh. Các thông tin về thành phần, cấu tạo, cơ chế hoạt động, công dụng thể hiện máy có chức năng làm lạnh nước. Tuy nhiên, hình ảnh kèm theo và catalogue doanh nghiệp cung cấp cho thấy máy này còn có khả năng làm nóng nước (tại vòi cung cấp nước đầu ra có phân biệt 2 vòi đỏ và xanh (thể hiện nước nóng và nước lạnh), mặt sau của máy có nút màu đỏ làm nóng (heating button - Red).

+ Tiếp đó, tại đơn đề nghị xác định trước mã số 02/2018/XĐMS ngày 16/10/2018, hình ảnh kèm theo và catalogue lại được Công ty chỉnh sửa cho phù hợp với thông tin tại đơn đề nghị xác định trước.

Điều đó chứng tỏ catalogue với các thông tin kỹ thuật mà doanh nghiệp cung cấp không đủ tin cậy để sử dụng đối chiếu với thông tin tại đơn đề nghị xác định trước mã số (không phải thông tin tài liệu hay catalogue từ phía nhà sản xuất).

- Liên quan đến việc phân loại mặt hàng tương tự “máy làm nóng lạnh nước uống” hay “cây nước nóng lạnh”, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hướng dẫn số 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2016 và công văn số 10052/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2016.

Căn cứ Tiết c Điểm 5 Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trường hợp hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã có văn bản hướng dẫn về mã số của cơ quan quản lý nhà nước thì Tổng cục Hải quan có văn bản từ chối xác định trước mã số.

Do vậy, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước đối với mặt hàng nhập khẩu Công ty đề nghị tại các đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên.

2. Về việc xác định mã số mặt hàng nhập khẩu:

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và mặt hàng thực tế nhập khẩu, giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện áp dụng phân loại hàng hóa nhập khẩu theo các hướng dẫn nêu trên phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Phú Lâm biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ Tp. Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (Vân-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
...
3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Cơ quan hải quan tiếp nhận và xử lý mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Hồ sơ xác định trước xuất xứ

Hồ sơ xác định trước xuất xứ thực hiện theo quy định tại Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

3. Hồ sơ xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan

a) Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có): 01 bản chụp;

c) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

d) Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan (nếu có): 01 bản chụp;

đ) Các chứng từ có liên quan trong trường hợp phải quy đổi từ trị giá hóa đơn về giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chụp.

Trường hợp chưa có giao dịch thực tế, tổ chức, cá nhân chưa có các chứng từ nêu tại điểm b, điểm d, điểm đ khoản này thì đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan.

4. Hồ sơ xác định trước mức giá

a) Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch: 01 bản chụp;

c) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: 01 bản chụp;

d) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa): 01 bản chụp;

đ) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

e) Chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước mức giá (nếu có): 01 bản chụp.

Trường hợp người khai hải quan chưa có các chứng từ theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản này thì đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan.

5. Tổng cục Hải quan có văn bản từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan gửi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp sau:

a) Không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

b) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

b.1) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan, thuộc vụ việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra;

b.2) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã được Tổng cục Hải quan tiếp nhận và chờ kết quả xử lý.

c) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã có văn bản hướng dẫn về mã số của cơ quan quản lý nhà nước.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
...
3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
...
5. Tổng cục Hải quan có văn bản từ chối xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan gửi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp sau:
...
c) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã có văn bản hướng dẫn về mã số của cơ quan quản lý nhà nước.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 679/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 29/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 679/TCHQ-TXNK

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406343