• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 6838/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 6838/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

B Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6838/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các công văn đề ngày 16/3/2018 của Công ty TNHH Liên Doanh Hasan-Dermapharm về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm gồm 01 trang).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
-
Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (M)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 6838/QLD-ĐK ngày 16/4/2018 của Cục Qun lý Dược)

STT

Tên thuốc
(1)

S giấy đăng ký lưu hành thuốc
(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc
(dd-mm-yy)

Tên cơ sở sản xuất thuc
(4)

Tên nguyên liệu làm thuốc (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối...)
(5)

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu
(6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu
(
7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu
(8)

Tên nước sản xuất nguyên liệu
(9)

1

Bailuzym

QLSP-0634-13

05/03/2019

Công ty TNHH Liên Doanh Hasan-Dermapharm

Lactobacillus acidophilus

Nhà sản xuất

Lallemand Institut Rosell

8480, St-Laurent boulevard, Montreal Qc, Canada H2P 2M6

Canada

2

Bailuzym-Zn

QLĐB-368-13

09/08/2018

Công ty TNHH Liên Doanh Hasan-Dermapharm

Lactobacillus acidophilus

Nhà sản xuất

Lallemand Institut Rosell

8480, St-Laurent boulevard, Montreal Qc, Canada H2P 2M6

Canada

Kẽm gluconat (Zinc gluconate)

USP 38

K.Patel International

A-101, Alaknanda, Annasaheb Vartak Marg, TPS III, Borivali (W), Mumbai - 400092

India

3

Ozonbiotic extra

QLĐB-383-13

31/01/2019

Công ty TNHH Liên Doanh Hasan-Dermapharm

Lactobacillus acidophilus

Nhà sản xuất

Lallemand Institut Rosell

8480, St-Laurent boulevard, Montreal Qc, Canada H2P 2M6

Canada

Bacillus subtilis

Nhà sản xuất

Lallemand Institut Rosell

8480, St-Laurent boulevard, Montreal Qc, Canada H2P 2M6

Canada

Kẽm gluconat (Zinc gluconate)

USP 38

Avebe Gluco TAK

M & O - weg 11 9563 ZG Ter Apelkanaal

Netherlands

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6838/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 16/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6838/QLD-ĐK

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380748