• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 6878/UBND-ĐT năm 2014 vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 6878/UBND-ĐT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6878/UBND-ĐT
Về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở - ngành Thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Xét Công văn số 6570/SGTVT-KH ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Sở Giao thông vận tải, Công văn số 102/HĐTV ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9700/SKHĐT-TH ngày 10 tháng 11 năm 2014 và Công văn số 10472/SKHĐT-TH ngày 02 tháng 12 năm 2014 về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Về thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu soạn thảo Quyết định để thay cho Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định mới mà Nhà nước đã ban hành. Sau khi soạn thảo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các cơ quan đơn vị có trách nhiệm liên quan và hoàn chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.

- Trong khi chờ sửa đổi Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 các Sở - ngành, quận - huyện, các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

2. Về chỉ định nhà thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật:

Cho phép các Chủ đầu tư dự án có phần di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật được tự thực hiện các gói thầu di dời do chủ đầu tư dự án trực tiếp quản lý, sử dụng hạng mục cần di dời nếu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu gói thầu. Trong trường hợp Chủ đầu tư không đủ điều kiện tự thực hiện, phải lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 621/QLĐT-CS ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Cục Quản lý Đấu thầu về việc tham gia đấu thầu của doanh nghiệp nhỏ hay siêu nhỏ.

4. Về giao dự toán chi ngân sách hàng năm cho các sở - ngành:

Giao Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất của Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 6570/SGTVT-KH ngày 08 tháng 9 năm 2014) về việc giao dự toán chi ngân sách hàng năm cho các sở - ngành làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; (kèm CV số 621/QLĐT-CS)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐT/Ti) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6878/UBND-ĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 24/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6878/UBND-ĐT

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262135