• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 68841/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 68841/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68841/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
(Địa chỉ: Km 9 Láng Hòa Lạc, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
MST: 0102029255)

Trả lời công văn số 161025/JS ngày 25/10/2016 của Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 quy định tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

“b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 1 Phụ lục 04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ với một số trường hợp như sau:

“...Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, phương pháp khoán khi hán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn bán hàng.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất, gia công chế tác sản phẩm kim hoàn trang sức chất lượng cao từ bạc, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng; Công ty thực hiện thanh lý tài sản là ô tô, công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng (bàn, ghế, điều hòa) thì Công ty Phải lập hóa đơn bán hàng và nộp thuế GTGT với tỷ lệ % trên doanh thu là 1%.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam ngoại được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68841/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 68841/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331861