• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 691/BXD-QLDN năm 2018 về công tác thẩm định giá và phương thức thoái vốn do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/BXD-QLDN
V/v Công tác thẩm định giá và phương thức thoái vn

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Tổng công ty - TNHH một thành viên thuộc Bộ Xây dựng
- Người đại diện phần vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu tại các Tổng công ty - CTCP

Thực hiện Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP .

Đviệc thoái vn đúng theo quy định, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn và tối đa hóa lợi ích Nhà nước khi thoái vốn tại doanh nghiệp, Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty - TNHH một thành viên thuộc Bộ Xây dựng và Người đại diện phần vn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu tại các Tổng công ty - CTCP (Người đại diện):

1. Đối với công tác thẩm đnh giá

- Thời điểm thẩm định giá: chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp hoặc giá trị cổ phần phải được thực hiện theo báo cáo tài chính gần nht (quý/6 tháng/năm) có ngày kết thúc báo cáo tài chính không quá 06 tháng so với thời điểm thẩm định giá.

- Sử dụng chứng thư thẩm định giá làm căn cứ để thoái vốn: việc thoái vốn phải đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 tháng kể từ thời điểm chng thư thm định giá có hiệu lực đến ngày giao dịch cuối cùng (đối với trường hợp giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán), hoặc tính đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn (đối với phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh), hoặc tính đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (theo phương thức thỏa thuận).

2. Phương thức thoái vốn: thực hiện việc thoái vốn theo các phương thức quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng thông báo để các Tổng công ty, Người đại diện biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, QLDN (S03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 691/BXD-QLDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 04/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 691/BXD-QLDN

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382012