• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật dầu khí


 

Công văn 6913/VPCP-NN năm 2019 kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6913/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6913/VPCP-NN
V/v kiến nghị về sửa đổi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7567/BTC-QLCS ngày 01 tháng 7 năm 2019 về quy đnh tiền thuê mặt nước, mặt biển đối với hoạt động dầu khí được triển khai theo hợp đồng dầu khí, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7567/BTC-QLCS nêu trên và phản ánh, ý kiến của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 7100/DKVN-QLHĐ ngày 20 tháng 11 năm 2018, trên cơ sở đó xem xét, cân nhắc sự cần thiết sửa đổi các quy đnh pháp luật liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: CN, KTTH, TGĐ Cổng TT
ĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6913/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 05/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6913/VPCP-NN

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420744