• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 69226/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 69226/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69226/CT-TTHT
V/v thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tháp Láng Hạ
Địa chỉ: Số 89 Phố Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
MST: 0105286613

Trả lời công văn số 118/CV-TLH đề ngày 14/10/2016 của Công ty TNHH Tháp Láng Hạ (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 14 Chương IV Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN hướng dẫn về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn:

“Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

...2. Căn cứ tính thuế:

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

Thu nhập tính thuế

=

Giá chuyển nhượng

-

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

-

Chi phí chuyển nhượng

Trong đó:

- Giá chuyển, nhượng được xác định tng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như sau:

+ Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp giá trị phần vốn góp trên cơ sở s sách, h sơ, chứng từ kế toán tại thời điểm chuyn nhượng vốn và được các bên tham gia đu tư vốn hoặc tham gia hợp đng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kim toán của công ty kim toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

+ Nếu phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua, Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.

...b) Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp...”

- Căn cứ khoản 8 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định về khai thuế TNDN:

“8. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được coi một khoản thu nhập khác, doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyn nhượng vn vào tờ khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm.”

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp năm 2013, các doanh nghiệp là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Tháp Láng Hạ (là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) chuyển nhượng vốn cho các thành viên mới (đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105286613 thay đổi lần thứ 3 ngày 24/12/2013) thì các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn phải kê khai vào thu nhập khác để tính thuế TNDN theo quy định tại Điều 14 Chương IV Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của B Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận Đống Đa;
- Phòng p
háp chế, QLĐ;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69226/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 69226/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331720