• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 693/UBND-NC báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Công văn 693/UBND-NC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/UBND-NC
V/v báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Bắc Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tư pháp

Ngày 18/3/2013, Bộ Tư pháp có Công văn số 2079/BTP-HTQT về việc báo cáo việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2013 để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số 2079/BTP-HTQT ngày 18/3/2013 của Bộ Tư pháp và các bảng mẫu thống kê)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- CVP, PCVPNC, TH
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Tuấn Phú

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 693/UBND-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lê Tuấn Phú
Ngày ban hành: 26/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 693/UBND-NC

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183303