• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 69830/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 69830/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69830/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
Địa chỉ: 5-7 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
MST: 0100107067

Trả lời công văn số 60/CV-KL ngày 19/07/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ….”

- Căn cứ tiết đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

“- Quyền sử dụng đất không ghi nhận TSCĐ vô hình gồm:

...+ Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 82 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tin hay chưa.”

- Căn cứ công văn số 5097/TCT-CS ngày 03/11/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty phát sinh khoản tiền thuê đất nộp bổ sung của các năm trước thì khoản tiền này được hạch toán vào chi phí được trừ của kỳ nhận được thông báo nộp tiền thuê đất bổ sung nếu không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của Công ty.

Công văn này thay thế công văn số 42323/CT-HTr ngày 23/6/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng K
iểm tra thuế số 2;
- Phòng
Pháp chế;
- Lưu: VT,
TTHT(2). (6,3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69830/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 69830/CT-TTHT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332122