• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Quản lý vay trả nợ nước ngoài

 

Công văn 7093/VPCP-KTTH năm 2016 báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7093/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7093/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2015

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tại văn bản số 62/TTr-NHNN ngày 24 tháng 5 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (tại văn bản số 7936/BTC-QLN ngày 10 tháng 6 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 4840/BKHĐT-TCTT ngày 23 tháng 6 năm 2016) về việc báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp năm 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức vay trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp, chủ động thông tin kịp thời cho Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về hạn mức khi cần thiết; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử trong lĩnh vực quản lý vay, trả nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo kế hoạch vay và trả nợ của doanh nghiệp theo hình thức tự vay, tự trả giai đoạn 2017-2020 có tính đến các dự án đang xem xét cấp phép mới và thông báo cho Bộ Tài chính để cập nhật Chương trình quản lý nợ trung hạn, tổng hợp xây dựng hạn mức vay hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giới hạn mức vay nước ngoài của doanh nghiệp trong mối quan hệ với quản lý tài chính doanh nghiệp, khả năng áp dụng các nội dung này trong điều kiện khung pháp lý và thực tiễn của Việt Nam để xây dựng điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết, đảm bảo mức vay nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn, báo cáo và đề xuất giải pháp với Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng cơ cấu vốn (vốn góp trên tổng vốn đầu tư) của khối doanh nghiệp FDI để đánh giá mức độ rủi ro của việc phụ thuộc nhiều vào vay nước ngoài của khối doanh nghiệp FDI; định hướng và giải pháp khắc phục chiến lược vốn mỏng của các doanh nghiệp FDI.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7093/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 25/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7093/VPCP-KTTH

358

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320613