• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Công văn 71/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 693/SXD-QLN về đề nghị hướng dẫn thực hiện chuyển đổi dự án du lịch nghỉ dưỡng sang dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 693/SXD-QLN ngày 05/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 693/SXD-QLN ngày 05/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, đề nghị hướng dẫn thực hiện chuyển đổi dự án du lịch nghỉ dưỡng sang dự án nhà ở thương mại. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đã được cho thuê đất để thực hiện dự án, sau đó chủ đầu tư có nhu cầu chuyển đổi một Phần đất của dự án sang làm nhà ở thương mại thì không được coi là trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp để thực hiện chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại theo quy định tại Điều 22, Điều 23 của Luật Nhà ởKhoản 2 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án sử dụng đất thương mại, dịch vụ. Tổ chức kinh tế sử dụng đất phải đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng Mục đích sử dụng đất (Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013). Nhà nước cho phép tổ chức kinh tế sử dụng đất thương mại, dịch vụ thông qua hình thức thuê đất; việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường (Điều 153 Luật Đất đai 2013).

Do đó, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thấy cần thiết thì phải Điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch của dự án và thực hiện việc chuyển Mục đích sử dụng đất dự án du lịch nghỉ dưỡng sang đất dự án nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về đất đai và những pháp luật có liên quan; việc cho phép đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở và các pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 693/SXD-QLN ngày 05/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, đề nghị Quý Sở nghiên cứu để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT. Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Bình (để biết);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Điều 22. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng.

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Đấu thầu dự án có sử dụng đất;

c) Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật này, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 23 của Luật này.

3. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; trường hợp dự án có quy mô lớn hoặc có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Chính phủ thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 170 của Luật này quyết định trước khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư.

Điều 23. Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

1. Sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại.

2. Được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán.

3. Được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê.

4. Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 18. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại
...
2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất ở hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở và có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở thì Sở Xây dựng kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cho nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư.

Thời gian lựa chọn chủ đầu tư quy định tại Khoản này là 30 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận được văn bản đăng ký làm chủ đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 153. Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1. Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

2. Việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khác; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này còn được nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 13/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 71/BXD-QLN

67

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381933