• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 713/VPCP-QHQT nâng cấp Thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 713/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/VPCP-QHQT
V/v nâng cấp Thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Công an, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quốc phòng, Y tế.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 03/TTr-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 về việc nâng cấp Thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nâng cấp "Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính và Tín dụng công Liên bang Mê-hi-cô về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan" thành "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan".

2. Bộ Tài chính chủ trì đàm phán Hiệp định nêu trên với phía Mê-hi-cô và trình Chính phủ theo đúng quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm,
các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu : VT, QHQT (3), QL 33

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 713/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 22/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 713/VPCP-QHQT

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
177164