• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7184/VPCP-VIII năm 2013 kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7184/VPCP-VIII
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7184/VPCP-VIII
V/v một số kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 77/BC-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3107/BKHĐT-KTĐPLT ngày 14 tháng 5 năm 2013), Tài chính (văn bản số 6142/BTC-NSNN ngày 16 tháng 5 năm 2013), Giao thông vận tải (văn bản số 4239/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 1595/BNN-KH ngày 15 tháng 5 năm 2013), Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 3193/BGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 5 năm 2013), Nội vụ (văn bản số 1618/BNV-CTTN ngày 09 tháng 5 năm 2013), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 1735/BVHTTDL-DSVH ngày 14 tháng 5 năm 2013), về một số kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương xây dựng Đề án phân loại đô thị Huế và Đề án đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương và cơ chế đặc thù đối với đô thị Thừa Thiên Huế: Đồng ý về chủ trương cho tiến hành song song xây dựng hai Đề án nêu trên: Tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế; rà soát, hoàn chỉnh nội dung các Đề án, đề xuất cụ thể về áp dụng cơ chế đặc thù cho việc thành lập đô thị Thừa Thiên Huế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về triển khai Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn La Sơn - Lăng Cô: Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét sự cần thiết phải đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ I đoạn Km848+875 - Km890+200 (đoạn La Sơn - Lăng Cô), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về nguồn vốn cho Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị Huế, Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thành phố Huế "xanh", Dự án đê chắn sóng Cảng Chân Mây:

a) Về Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị Huế: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đưa Dự án vào danh mục tài trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài khóa 2016.

b) Về Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thành phố Huế "xanh" và Dự án đê chắn sóng Cảng Chân Mây: Tính hoàn thiện các Dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét đưa vào danh mục vận động nguồn vốn ODA.

4. Về đầu tư Bến số 2 Cảng Chân Mây: Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý.

5. Về việc lập Đề án xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

6. Về tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung: Giao Bộ Y tế xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về đầu tư xây dựng thiết chế cho Trung tâm khoa học công nghệ: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh lập dự án đầu tư, khẩn trương xúc tiến vận động vốn ODA cho dự án.

8. Về tổ chức Festival Huế 2014: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm tuân thủ chương trình đã được phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, NC, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7184/VPCP-VIII   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 27/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7184/VPCP-VIII

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205714