• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải

 

Công văn 7270/VPCP-KTN năm 2013 xử lý mặt hàng lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng đang tồn lưu tại kho bãi cảng biển Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7270/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7270/VPCP-KTN
V/v xử lý mặt hàng lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng đang tồn lưu tại kho bãi cảng biển Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9539/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 7 năm 2013 về việc thủ tục nhập khẩu mặt hàng lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, xử lý số lốp ô tô, cao su do các doanh nghiệp vận chuyển trái phép vào Việt Nam, quá hạn chưa tái xuất đang tồn lưu tại kho bãi cảng biển Hải Phòng theo thẩm quyền và đúng quy định hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: CT, KHCN, TNMT;
- Tổng cục HQ;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT, KGVX, KTTH, V.I;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7270/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7270/VPCP-KTN

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205936