• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 7273/VPCP-KTN năm 2014 báo cáo tổng kết thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7273/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7273/VPCP-KTN
V/v báo cáo tổng kết thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc S TNMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 55/BC-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2014 về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lại và kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 và Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2014, bảo đảm duy trì ổn định hoạt động đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TP, NV, TC, KHĐT, XD;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, V.III, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3b).NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7273/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7273/VPCP-KTN

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249987