• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 7324/BTC-HCSN năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính

Tải về Công văn 7324/BTC-HCSN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7324/BTC-HCSN
V/v gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai NSNN của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

                                     Kính gửi:

Thực hiện chủ trương đơn giản hóa chế độ báo cáo của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát, tổng hợp và khai thác số liệu công khai NSNN, Bộ Tài chính đã xây dựng ứng dụng công khai ngân sách nhà nước (ứng dụng) với để tiếp nhận tự động tài liệu, số liệu công khai của các Bộ, cơ quan trung ương.

Để triển khai thực hiện Ứng dụng, ngày 04/01/2019, Bộ Tài chính có công văn số 115/BTC-HCSN đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương cung cấp đường dẫn chuyên mục công khai ngân sách và danh sách cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện công khai ngân sách để Bộ Tài chính tiếp nhận thông tin công khai ngân sách của các đơn vị, thực hiện phân quyền cho người dùng để có thể tải dữ liệu lên Ứng dụng công khai của Bộ Tài chính và tiến hành tổ chức đào tạo cho những cán bộ này. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 15/71 đơn vị khối cơ quan trung ương cung cấp thông tin về đường dẫn chuyên mục công khai và danh sách cán bộ, xong các đường dẫn này đều không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như đã quy định tại Thông tư số 90/2019/TT-BTC và thông tin về cán bộ không đầy đủ để có thể tạo tài khoản (danh sách theo Phụ lục số 1 đính kèm).

Hiện nay, Bộ Tài chính đã hoàn thiện Ứng dụng công khai ngân sách. Để cấp tài khoản đăng nhập cho các đơn vị gửi báo cáo, số liệu công khai ngân sách lên Ứng dụng, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ gửi thông tin về Bộ Tài chính (Chi tiết theo Phụ lục số 2 đính kèm). Đối với đơn vị có điều chỉnh thông tin thì rà soát đgửi lại Bộ Tài chính tổng hợp. Đối với đơn vị không gửi thông tin, Bộ Tài chính sẽ không có căn cứ để cấp tài khoản đăng nhập để gửi báo cáo công khai ngân sách, các đơn vị sẽ tự chịu trách nhiệm về việc công khai ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính (chị Nguyễn Thu Hằng, email: nguyenthuhang@mof.gov.vn; số điện thoại 024.22202828, ext 2090; di động 0933.606.689) hoặc Công ty Lạc Việt - đối tác triển khai xây dựng Ứng dụng (anh Đào Minh Tú, số điện thoại 0909.898.039) để được giải đáp, hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục THTK (để ph/h);
- Lưu: VT, HCSN (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q.VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Nguyễn Trường Giang

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo công văn số 7324/BTC-HCSN ngày 17/6/2020)

(x) Những đơn vị chưa gửi thông tin đường dẫn cán bộ phụ trách công khai, số điện thoại liên hệ

Số TT

TÊN ĐƠN VỊ

Đường dẫn công khai của các Bộ, cơ quan trung ương, Hội đoàn thể

Cán bộ phụ trách công khai NSN của các Bộ, cơ quan trung ương, Hội đoàn thể

điện thoại

 

Tổng số (71 đ/v):

 

 

 

1

Văn phòng Quốc hội

x

 

 

2

Văn phòng Chủ tịch nước

x

 

 

3

Văn phòng Chính phủ

x

 

 

4

Tòa án nhân dân tối cao

x

 

 

5

Viện Kiểm sát ND tối cao

x

 

 

6

Bộ Ngoại giao

x

 

 

7

Bộ Tư pháp

https://moj.gov.vn/Pages/cong-khai-ngan-sach-new.aspx

 

 

8

Kiểm toán Nhà nước

x

 

 

9

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

http://www.mpi.gov.vn/Pages/chuyenmuctin.aspx?idcm=431

 

 

10

Thanh tra Chính phủ

x

 

 

11

Bộ Thông tin và truyền thông

http://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/135751/Cong-khai-ngansach.html

http://mic.gov.vn/Upload Moi/ckns.xml

Mai Phi Hùng -mphung@mic.gov.vn

Vũ Công Tráng - vucongtrang@gmail.com

0986985369

0934586199

12

Hội LH Phụ nữ Việt Nam

http://hoilhpn.org.vn/newsdetail.asp?Catld=295&Newsld=30626&

Nguyễn Thị Như Anh - chauchau1710@yahoo.com

Đỗ Thị Minh Lương - luongvwu@gmail.com

0917746889

0983226989

13

TW Đoàn TN CS HCM

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-khai-ngan-sach/

 

 

14

UB TW MTTQ Việt Nam

x

 

 

15

Liên minh HTX Việt Nam

x

 

 

16

Hội Nông dân Việt Nam

http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/chuyenmuc/1154/cong-khai-ngan-sach

Nguyễn Đức Hậu - hauhndvn@gmail.com

Thiều Thanh Sơn - sonttbk88@gmail.com

0983.529.596 (đ/c Hậu)

091.911.2208 (Sơn)

17

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

x

 

 

18

Liên hiệp các t.chức HN VN

x

 

 

19

Hội Luật gia Việt Nam

x

 

 

20

Bộ Nội vụ

https://www.moha.gov.vn/congkhaingansach.html

 

 

21

Bộ Tài chính

http://www.mof.gov.vn

 

 

22

Hội Thanh niên xung phong

x

 

 

23

Liên đoàn luật sư

x

 

 

24

Hội Nhà báo Việt Nam

x

Vũ Việt Trung - viettrung.vvt@gmail.com

0943006222

25

Liên hiệp các hội Unesco VN

x

 

 

26

Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch

https://bvhttdl.gov.vn/cong-khai-ngan-sach.htm

 

 

27

Bộ Giáo dục và Đào tạo

x

 

 

28

Đại học Quốc gia Hà nội

x

 

 

29

Đại học Quốc gia TP. HCM

x

 

 

30

Bộ Khoa học và Công nghệ

https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/618/Cong-khai-ngan-sach-nha-nuoc.aspx

 

 

31

Thông tấn xã Việt nam

https://dhtn.ttxvn.org.vn/chuyenmuc/cong-khai-ngan-sach-2080

Nguyễn Hoài Linh - marielinh1805@gmail.com

0904058605

32

Đài Truyền hình Việt nam

http://vtv/gov.vn/cong-khai-ngan-sach.html/

 

 

33

Đài Tiếng nói Việt Nam

x

 

 

34

Viện Khoa học và c.nghệ VN

http://portals.vast.vn/cong-khai-ngan-sach

 

 

35

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

http://vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/CongKhaiTaiChinh/View_Detail.aspx?ItemID=1

 

 

36

Hội Văn nghệ dân gian V.Nam

x

 

 

37

Hội Nhà văn Việt nam

x

 

 

38

Hội Nghệ sỹ sân khấu V.Nam

x

 

 

39

Hội Mỹ thuật Việt Nam

x

 

 

40

Hội Nhạc sỹ Việt nam

x

 

 

41

Hội Điện ảnh Việt nam

x

 

 

42

Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh V.N

x

 

 

43

UB toàn quốc các Hội VHNT

x

 

 

44

Hội VHNT các D.tộc thiểu số

x

 

 

45

Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam

x

 

 

46

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

x

 

 

47

LH các hội KH và KT VN

x

 

 

48

Hội Khuyến học Việt Nam

x

 

 

49

BQL khu c.nghệ cao Hòa Lạc

x

 

 

50

Ban QL làng văn hóa Du lịch

x

 

 

51

Hội Khoa học và lịch sử VN

x

 

 

52

Bộ Y tế

https://moh.gov.vn/cong-khai-du-toan

 

 

53

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam

x

 

 

54

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

x

 

 

55

Tổng Hội Y học Việt Nam

x

 

 

56

Hội Đông y Việt Nam

x

 

 

57

Hội Người cao tuổi Việt nam

x

 

 

58

Bộ Lao động - TB&XH

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chuyenmuc.aspx?ChuyenMucID=320

 

 

59

Bảo hiểm xã hội Việt nam

x

 

 

60

Ủy ban Dân tộc

x

 

 

61

Hội Người mù Việt Nam

x

 

 

62

Hội cứu trợ trẻ em tàn tật VN

x

 

 

63

Hội Bảo trợ NTT, TE mồ côi VN

x

 

 

64

Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam

x

 

 

65

Bộ Nông nghiệp và PTNT

https://www.mard.gov.vn/Pages/cong-khai-ngan-sach-nha-nuoc.aspx

 

 

66

Bộ Công thương

http://www.moit.gov.vn/web/guest/du-toan-ngan-sach-nam-da-duoc-cap-co-tham-quyen-giao

 

 

67

Bộ Tài nguyên - Môi trường

www.monre.gov.vn/portal/pages/congkhaingansach.aspx

 

 

68

Bộ Xây dựng

http://congbothongtin.xaydung.gov.vn

Đoàn Thị Diệp - doanthidiep@moc.gov.vn

Hoàng Thị Thủy - thuyhoang73@yahoo.com

0943650286

0913239233

69

Bộ Giao thông vận tải

http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/56277/cong-bo-cong-khai-so-lieu-giao-du-toan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018.aspx

 

70

Ủy ban Sông Mê Kông

x

 

 

71

Hội nạn nhân chất độc da cam

x

 

 

 

PHỤ LỤC 2

Bộ, cơ quan trung ương, Hội…:

 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÔNG KHAI NSNN

(Kèm theo công văn số 7324/BTC-HCSN ngày 17/6/2020)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng/Ban

Địa chỉ email công vụ

Điện thoại di động

Đường dẫn công khai của các Bộ, cơ quan trung ương, Hội đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7324/BTC-HCSN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Trường Giang
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7324/BTC-HCSN

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446341