• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 7339/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7339/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7339/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để thống nhất việc phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngay 27/6/2017;

Mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate phù hợp phân loại nhóm 29.24 “Hợp chất chức carboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic”, phân nhóm “- Amit mạch hở (kể cả carbamates mạch hở) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng”, phân nhóm 2924.19 “- - Loại khác”, mã số 2924.19.90 “- - - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đ.
Thủy. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7339/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7339/TCHQ-TXNK

89

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458516