• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm vi mô


 

Công văn 7372/VPCP-KTTH năm 2018 về Báo cáo định kỳ năm 2017 về thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7372/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7372/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo định kỳ năm 2017 về thực hiện QĐ số 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 55/TTr-NHNN ngày 11 tháng 6 năm 2018 về Báo cáo định kỳ của năm 2017 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định 2195/QĐ-TTg), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4447/BKHĐT-TCTT ngày 29 tháng 6 năm 2018, ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2915/BNV-TCBC ngày 27 tháng 6 năm 2018, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 8495/BTC-TCNH ngày 17 tháng 7 năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên; tích cực triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2195/QĐ-TTg , ban hành quy định về mức vốn pháp định đối với tổ chức tài chính vi mô; gửi báo cáo kết quả triển khai đến các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2195/QĐ-TTg , gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định. Bộ Tài chính sớm trình cấp thẩm quyền ban hành quy định về việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét có biện pháp hỗ trợ hoạt động tài chính vi mô trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát và nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn; cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban công tác Tài chính vi mô;
- Nhóm CTTCVM VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP, TCCV, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường 103

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7372/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7372/VPCP-KTTH

328

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
389483