• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới

 

Công văn 740/BXD-TCCB thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 740/BXD-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/BXD-TCCB
V/v Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Sau 7 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, công tác bình đẳng giới trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Xây dựng. Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới và các Chiến lược, Chương trình có liên quan, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2015 như sau:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

a) Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

- Nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Luật Bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp với từng đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng.

- Đối tượng: Các tầng lớp nhân dân, các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới, phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới.

b) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi, vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài đơn thuần vì mục đích kinh tế.

- Nội dung: Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn tại đơn vị (mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình Nhóm tư vấn cộng đồng dưới hình thức câu lạc bộ bình đẳng giới và hôn nhân gia đình, các mô hình có liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới … đang được các cơ quan, đơn vị triển khai).

- Đối tượng: Tập trung vào nhóm đối tượng trẻ như sinh viên, thanh niên, phóng viên, biên tập viên, các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị; cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới.

c) Hình thức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm, xây dựng các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, pano, áp phích và trên các phương tiện thông tin truyền thông như báo giấy, báo điện tử... về bình đẳng giới.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp theo quy định hiện hành phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp. Phân công rõ trách nhiệm đơn vị, bộ phận và cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp.

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tổ chức tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác xây dựng và hoạch định chính sách và đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp.

- Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách về bình đẳng giới để thực hiện lồng ghép trong các chương trình, dự án của cơ quan, đơn vị.

- Tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 của cơ quan, đơn vị và tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 03/LT BXD-CĐXDVN ngày 30/12/2011 của Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015.

3. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển các hệ thống dịch vụ nhằm hỗ trợ phụ nữ và nam giới bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cung cấp thông tin, tư vấn, truyền thông, đào tạo...

- Hưởng ứng việc thí điểm xây dựng mô hình dịch vụ nhằm hỗ trợ cả nam và nữ phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về bình đẳng giới

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó có Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

5. Thực hiện chế độ báo cáo

Báo cáo kết quả thực hiện bình đẳng giới của các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/12/2015 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Quốc gia về bình đẳng giới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐ-TB&XH (thay b/c);
- CĐXDVN;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 740/BXD-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 740/BXD-TCCB

393

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271368