• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


 

Công văn 742/BTP-TCCB năm 2018 về bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 742/BTP-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/BTP-TCCB
V/v bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thi hành Luật hộ tịch được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 và Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật hộ tịch, Bộ Tư pháp đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, Ngành có liên quan của địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch và có kế hoạch cụ thể để bảo đảm trước ngày 01/01/2020, 100% số công chức làm công tác hộ tịch của địa phương được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về nghiệp vụ hộ tịch.

Bộ Tư pháp giao Học viện Tư pháp và 05 Trường Trung cấp Luật: Buôn Ma Thuột, Vị Thanh, Thái Nguyên, Đồng Hới, Tây Bắc tổ chức bồi dưỡng theo Chương trình đã được ban hành và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch nêu trên khi địa phương có nhu cầu.

2. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch hoàn thành trước ngày 31/12/2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Luật hộ tịch.

Bộ Tư pháp thông báo để Sở Tư pháp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tiến Châu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 742/BTP-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Tiến Châu
Ngày ban hành: 12/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 742/BTP-TCCB

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377406