• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Vốn nhà nước tại doanh nghiệp


 

Công văn 7521/VPCP-ĐMDN năm 2019 về báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7521/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7521/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện CSH vốn nhà nước tại DN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Xét báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (công văn số 598/UBQLV-TH ngày 15 tháng 5 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4038/BNN-QLDN ngày 10 tháng 6 năm 2019), Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 2292/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11 tháng 6 năm 2019), Tư pháp (công văn số 2258/BTP-PLHSHC ngày 19 tháng 6 năm 2019), Nội vụ (công văn số 2760/BNV-TCBC ngày 19 tháng 6 năm 2019), Tài chính (công văn số 7536/BTC-TCDN ngày 01 tháng 7 năm 2019), Giao thông vận tải (công văn số 6082/BGTVT-QLDN ngày 28 tháng 6 năm 2019) về Báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

a) Thực hiện có kết quả ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2019, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, công văn số 4131/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2019.

b) Về vướng mắc trong hoạt động đầu tư của DNNN thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo khoản 2 Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019.

c) Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty chưa công bố báo cáo tài chính năm 2017 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của DNNN.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý việc đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trở về trước và việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Về kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đối với công văn số 4067/BGTVT-CQLXD: Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5889/VPCP-CN ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: NN&PTNT, LĐ-TB&XH, KH&ĐT, TC, TP, NV, Công Thương, GTVT, TT&TT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TCCV, NN, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

2. Về vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 8 năm 2019.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7521/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 22/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7521/VPCP-ĐMDN

319

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422586