• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7562/TCHQ-GSQL năm 2014 về đơn vị tính của nguyên phụ liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7562/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7562/TCHQ-GSQL
V/v đơn vị tính của nguyên phụ liệu

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.
(Đ/c: Lô J1/2 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số CV-PUS/201405-14H ngày 20/5/2014 của Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam về việc khai đơn vị tính theo thuộc tính và thực tế hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, việc sử dụng đơn vị tính đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo đơn vị tính quy định tại danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp không thể sử dụng đơn vị tính theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mà sử dụng đơn vị tính theo thuộc tính hàng hóa phù hợp với tập quán thương mại quốc tế thì doanh nghiệp được sử dụng đơn vị tính phù hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng đơn vị tính này phải thống nhất trong toàn bộ hồ sơ hải quan (trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, trong bảng thông báo định mức...).

2. Về việc chuyển đổi dữ liệu trên hệ thống, đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm để được hỗ trợ xử lý.

Tổng cục hải quan trả lời để Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để biết, t/hiện);
- Ban triển khai dự án VNACCS (để phối hợp);
- Cục CNTT & Thống kê HQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7562/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7562/TCHQ-GSQL

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236890