• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật doanh nghiệp

 

Công văn 757/BTNMT-TCMT năm 2018 về hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về cấp phép xả thải khí thải công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 757/BTNMT-TCMT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/BTNMT-TCMT
V/v hướng dẫn doanh nghip thực hiện quy định về cấp phép xả thải khí thải công nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38), việc cấp Giy phép xả thải khí thi công nghiệp đi với các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành rà soát, nghiên cứu và xây dựng các nội dung hướng dẫn về đăng ký, kim kê, quan trắc tự động liên tục và cấp phép xả thải nguồn khí thải công nghiệp đbáo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.

Trong thời gian chờ các quy định nêu trên được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị quý Ủy ban hướng dẫn các doanh nghiệp tại địa phương tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp cũng như các quy định về bảo vệ môi trường khác trong hoạt động sản xuất.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo c
áo);
- Lưu: VT, TCMT, KSON (80)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Điều 46. Cấp phép xả thải khí thải công nghiệp
...
3. Việc cấp Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 757/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 22/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 757/BTNMT-TCMT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377436